شرایط استرداد

اگر تا 7 روز پس از دریافت، از کیفیت محصول ناراضی بودید و یا محصول دریافتی شما با توضیحاتی که در سایت متفاوت بود می توانید محصول را عودت دهید و هزینه سفارش را پس بگیرید.